แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 4 กันยายน 2017


โครงการวิจัยเพื่อยกร่างแก้ไขกฎหมายป่าไม้ และร่างประมวลกฎหมายป่าไม้

ควรเผยแพร่แนวคิดตามผลของการศึกษานี้ออกไปยังกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย การยกร่างประมวลกฎหมายป่าไม้ในงานวิจัยนี้ เป็นเพียงแนวทางเพื่อให้มีการวิจารณ์เสนอแนะและแก้ไขเพิ่มเติม เพราะคณะผู้วิจัยเชื่อว่าการร่างกฎหมายไม่สามารถจะทำให้สมบูรณ์ในขั้นตอนเดียว ร่างประมวลกฎหมายป่าไม้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงานวิจัย ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อยกร่างแก้ไขกฎหมายป่าไม้ จัดทำโดย รศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ และคณะ ร่างประมวลกฎหมายป่าไม้นี้ ยังไม่ใช่ร […]