โครงการวิจัยเพื่อยกร่างแก้ไขกฎหมายป่าไม้ และร่างประมวลกฎหมายป่าไม้

  1. ควรเผยแพร่แนวคิดตามผลของการศึกษานี้ออกไปยังกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย
  2. การยกร่างประมวลกฎหมายป่าไม้ในงานวิจัยนี้ เป็นเพียงแนวทางเพื่อให้มีการวิจารณ์เสนอแนะและแก้ไขเพิ่มเติม เพราะคณะผู้วิจัยเชื่อว่าการร่างกฎหมายไม่สามารถจะทำให้สมบูรณ์ในขั้นตอนเดียว
  3. ร่างประมวลกฎหมายป่าไม้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงานวิจัย ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อยกร่างแก้ไขกฎหมายป่าไม้ จัดทำโดย รศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ และคณะ ร่างประมวลกฎหมายป่าไม้นี้ ยังไม่ใช่ร่างประมวลกฎหมายที่สมบูรณ์แต่อย่างใด เป็นเพียงตัวอย่างที่ยกมาเพื่อให้ศึกษา และเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปรับปรุง ต่อไป

Download เอกสาร