ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 19 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทยและไทย-อังกฤษแบบฉับพลัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารและถ่ายเอกสารเพื่อปฏิบัติงานในการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วม(JEM)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชุมเจ้าหน้าที่ประเดือนมีนาคม

วันที่ 16  มีนาคม 2561 นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่สำนักรับรองการป่าไม้เพื่อชีแจงการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานและมอบหมายงานเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นประโยชน์กับประชาชน

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น.   นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักนักรับรองการป่าไม้ และ นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหาร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2  อาคารเทียมคมกฤส  กรมป่าไม้

การส่งเสริมธุรกิจปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด

วันนี้ (9 มี.ค.61) นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ได้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมธุรกิจปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวเปิดการสัมมนาและมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 78 ท่าน         

คำสั่งจัดตั้งสำนักรับรองการป่าไม้

  1. คำสั่งกรมป่าไม้  ที่ 3620/2560 ลงวันที่28 ธันวาคม 2560 เรื่องจัดตั้งสำนักรับรองการป่าไม้โดยให้ส่วนรับรองการป่าไม้ สังกัดสำนักการอนุญาต ไปจัดตั้งเป็นสำนักรับรองไม้
  2. คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 68/2561 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561 เรื่องมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง ตามระเบียบกรมไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2552

ประชุมสำนักรับรองการป่าไม้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์2561  เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น3 สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที  นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้  เป็นประธานประชุมสำนักเพื่อให้นโยบายการดำเนินงานให้กับ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานมากที่สุด  ทั้งนี้ได้แบ่งมอบงานให้ให้กับเจ้าที่ในสำนัก ได้เร่งดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

แบบฟอร์มรายงานประจำเดือน พ.ศ.2561

ดาวโหลดเอกสาร

>>>        แบบฟอร์มรายงานการออกหนังสิอรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ ประจำเดือน พ.ศ.2561

>>>       รายงานผลการปฏิบัติงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561

>>>        แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงิน พ.ศ.2561