การตรวจสอบถ่านไม้ เพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองถ่านไม้ ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร บ.ทรัพย์แก้ว ยูนิเทรด จำกัด

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นางสาวนิศาภัทร์ โต่นวุธ (นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ) และ   นางสาวกอบสกุล เม่นบางพึ่ง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ได้ออกตรวจสอบถ่านไม้โกงกางใบเล็ก เพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองถ่านไม้ ณ บ.ทรัพย์แก้ว ยูนิเทรด จำกัด

การตรวจสอบถ่านไม้ เพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองถ่านไม้ ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร บ.มัตสึริ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

วันนี้เวลา ๑๐.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นางสาวนิศาภัทร์ โต่นวุธ (นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ) และ   นายสยมภู ชำนาญกิจ (นักวิชาการป่าไม้) ได้ออกตรวจสอบถ่านไม้โกงกาง เพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองถ่านไม้ ณ บ.มัตสึริ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด