ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
สินค้าอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและยื่นคำขอที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 สินค้าอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและยื่นคำขอที่ศูนย์ประสานงานป่าไม้
Download