สำนักรับรองการป่าไม้ (FCO)


ปัจจุบันการส่งสินค้าประเภทไม้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศอเมริกาและสหภาพยุโรปจะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดของสินค้า เพื่อรับรองว่าเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กรมป่าไม้ในฐานะหน่วยงานหลักที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบด้านทรัพยากรป่าไม้จึงได้ออกระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 ขึ้น และได้จัดตั้ง “สำนักรับรองการป่าไม้” ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมป่าไม้ เพื่อกำกับดูแลในส่วนนี้โดยเฉพาะและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการด้านอุตสากรรมไม้ สามารถส่งสินค้าประเภทไม้ออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้

วิสัยทัศน์

ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน กิจการด้านป่าไม้ที่มีการจัดการที่ดี ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก

พันธกิจ

 1. กำหนดมาตรฐาน วิธีการ ปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองไม้
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองไม้
 3. ดำเนินการและสนับสนุนการใช้ การจัดทำ และการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และแสดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในการรับรองการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า จากสหภาพยุโรป (EU-FLEGT)

โครงสร้างหน่วยงาน

 • ส่วนอำนวยการ

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ พัสดุ และการเงิน
 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานและค่าใช้จ่าย
 3. ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล และรายงานผมการปฏิบัติงาน
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างวินัย และรักษาคุณธรรมของสำนักรับรองการป่าไม้
 5. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 6. รับผิดชอบดูแลการบังคับบัญชา และการบริหารงานให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ของส่วนอำนวยการ
 • ส่วนการรับรองไม้

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. จัดทำฐานข้อมูลสถิติด้านการตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
 2. จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอินทราเน็ต โดยศึกษาวิเคราะห์ออกแบบงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานด้านรับรองการป่าไม้
 3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของสำนักรับรองไม้
 4. ดำเนินการตรวจสอบ ให้คำปรึกษาในข้อกฏหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่นไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแก่ผู้ประกอบการด้านการส่งออก และประชาชนทั่วไป
 5. ตรวจสอบชนิด ถิ่นกำเนิด และความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้า ประเภทไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ที่ขออนุญาตส่งออกไปยังต่างประเทศ
 6. ออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
 7. ดำเนินการและสนับสนุนการใช้ การจัดทำและการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมภิบาล และการค้า จากต่างประเทศ ได้แก่ EU-FLEGT เป็นต้น
 8. ดำเนินการตรวจสอบ ให้คำปรึกษาในข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
 9. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนันสนุนการปฏิบัติงานกับหย่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 • ส่วนมาตรฐานการรับรอง

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. จัดทำระบบมาตราฐานด้านการรับรองสินค้าไม้ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
 2. กำหนดมาตราฐานและรูปแบบสินค้าไม้ ให้สอดคล้องกับ HS Code ของกรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ศึกษามาตรการการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของแนวทาง ASEAN และองค์การระหว่างประเทศ
 4. ศึกษาและวิเคราห์กฏหมายสนธิสัญญา ว่าด้วยการรับรองเพื่อการค้าไม้ที่่ยั่งยืน
 • ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าไม้

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. จัดทำฐานข้อมูลผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
 2. ให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อสนเทศเกี่ยวกับการค้าไม้ทั้งในและต่างประเทศการเข้าและส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
 3. ให้บริการข้อมูลการค้าไม้ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในตลาดโลก
 4. ให้ความร่วมมือกับประเทศ
 • สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที(TEFSO)

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. จัดทำแผนดำเนินงาน เอกสารข้อตกลง ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ(VPA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระบบตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้(Timber Legality Assurance System:TLAS) ตามมาตรการ FLEGT
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability)ของสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ตามมาตรการ FLEGT และกฎหมายการค้าไม้ EUTR ของสหภาพยุโรป
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกลไกการมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความพร้อมให้กับผู้มีส่วนได่ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน
 5. ประสานงานกับองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศด้านความร่วมมือทางการค้าไม้และผลิตภัญฑ์ไม้ระหว่างประเทศ
 6. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (TEFSO)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 กรมป่าไม้ได้รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักในการดำเนินงานด้าน FLEGT และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่ง ที่ 187/2554 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการ FLEGT ระดับชาติ มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน เป็นทีมเจรจาฝ่ายไทย ต่อมาปลายปี 2556 กรมป่าไม้ได้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (Thai-EU FLEGT Secretariat Office : TEFSO) เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน และดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ FLEGT ในประเทศไทย


เว็ปไซด์ของ สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที(TEFSO) http://tefso.org/

บุคลากร


นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร
ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที

Tel. : 02-561-5102-3
E-mail : [email protected]
นายธาดา สุวรรณวิมล
ผู้อำนวยการส่วนการรับรองไม้

Tel. : 02-561-4292 ต่อ 5248
E-mail : [email protected]
นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช
ผู้อำนวยการว่วนมาตรฐานการรับรอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที

Tel. : 02-561-4292 ต่อ 5249
Tel. : 02-561-5102-3
E-mail : [email protected]
นางสาวนงนุช แซ่เจี่ย
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการค้าไม้ระหว่างประเทศ

Tel. : 02-561-4292 ต่อ 5249
E-mail : [email protected]
นางรุจจิรา อักษรศิริ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Tel. : 02-561-4292 ต่อ 5249
นายกฤตศิลป์ แย้มมูล
นักวิชาการป่าไม้

Tel. : 02-561-4292 ต่อ 5249
E-mail :
นายอนุชิต ดาศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Tel. : 02-561-4292 ต่อ 5249
E-mail :
นางสาวสุดารัตน์ แก้วกระหนก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. : 02-561-4292 ต่อ 5248
E-mail :
นางสาวธนารีย์ ลาภวงศ์อนันต์
เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน และพัสดุ

Tel. : 02-561-4292 ต่อ 5015
E-mail :
นายวันเฉลิม กรานโต
พนักงานขับรถยนต์

Tel. : 02-561-4292 ต่อ 5248
E-mail :
นายคุณากร ประคองใจ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

Tel. : 02-561-4292 ต่อ 5249
E-mail : [email protected]
นางสาวทิพารัตน์ สัญพงศ์
นักวิชาการเผยแพร่
Tel. : 02-561-4292 ต่อ 5249
E-mail :
นางสาวชนมน วาโยพัตร
เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี
Tel. : 02-561-4292 ต่อ 5248
E-mail : [email protected]