ส่วนมาตรฐานการรับรอง


 

นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช

ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการรับรอง

“พัฒนามาตรฐานการรับรองป่าไม้ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเหมาะสมและช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก”

ภารกิจเร่งด่วน

 1. มาตรฐาน มอก. 14061 และ มอก. 2861
 2. มาตรฐานเฟล็กที VPA
 3. มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
 4. คู่มือ CSG ออสเตรเลีย

ข้อมูลอ้างอิง

1. โครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

2. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกันความถูกต้อง สามารถตรวจสอบย้อนกลับ

3. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการป่าไม้ฯ

3.1 ร่างระเบียบฯ 18/1

3.2 ร่างระเบียบฯ 18/2

3.3 สรุปร่างระเบียบรับรองไม้ 18/1 และ 18/2 ร่างสุดท้าย (12 มีนาคม 2562)

 1. รม1_12มีนาคม62
 2. รม2_12มีนาคม62
 3. รม3_12มีนาคม62
 4. รม4_12มีนาคม62
 5. รม5_12มีนาคม62
 6. รม6_12มีนาคม62
 7. รม7_12มีนาคม62
 8. รม8_12มีนาคม62
 9. รม9_12มีนาคม62
 10. รม10_12มีนาคม62
 11. บัญชีอัตราค่าใช้จ่าย
 12. Supply Chain of Export Process