ส่วนมาตรฐานการรับรอง


 

นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช

ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการรับรอง

“พัฒนามาตรฐานการรับรองป่าไม้ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเหมาะสมและช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก”

ภารกิจเร่งด่วน

  1. มาตรฐาน มอก. 14061 และ มอก. 2861
  2. มาตรฐานเฟล็กที VPA
  3. มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
  4. คู่มือ CSG ออสเตรเลีย

ข้อมูลอ้างอิง

1. โครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

2. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกันความถูกต้อง สามารถตรวจสอบย้อนกลับ