ไม้ท่อน

หลักฐานเอกสารที่ใช้ยื่นคำขอหนังสือรับรองไม้

– สำเนาใบสั่งสินค้า Invoice

– ภาพถ่ายสินค้าไม้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ

– หนังสือมอบอำนาจ (กรณีรับมอบอำนาจมาดำเนินการแทน)

– กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

– เอกสารกรรมสิทธิ์หริอสิทธิครอบครองที่ดินของรัฐ

– เอกสารที่แสดงการได้มาของไม้ในกรณี รับซื้อไม้มา (สัญญาซื้อขาย)