anuchit


ประกาศ ขอเลื่อน/เปลี่ยนแปลงวัน โครงการฝึกอบรม 1

ประกาศ ขอเลื่อน/เปลี่ยนแปลงวัน โครงการฝึกอบรม “การขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์”


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม    เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจการค้า ผู้มีรายชื่อถือปฏิบัติดังนี้ให้มาเซ็นสัญญาจ้างภายในวันที่ 10 มกราคม 2562  ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.30 น หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม โทร 091-7741212 ต่อสาย คุณวันเฉล […]


ประกาศสำนักรับรองการป่าไม้ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ

ประกาศสำนักรับรองการป่าไม้ เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการค้า และเจ้าหน้าที่ธุรการ


ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามประกาศสำนักรับรองการป่าไม้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ลงวันที่29 พฤศจิกายน 2561     สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตามประกาศสำนักรับรองการป่าไม้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ลงวันที่29 พฤศจิ […]


แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักรับรองการป่าไม้ขัดข้อง

ประกาศเนื่องจาก   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในสำนักรับรองการป่าไม้ ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ เนื่องจากสัญญาณหมายเลขขัดข้องและอยู่ระหว่างการปรับปรุง จึงขอแจ้งการติดต่อ  เบอร์บริการชั่วคราว โทร 091-774-1212   ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง  


ประชุมกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้  พร้อมนายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการรับรอง ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับภาพรวมในการจัดทำมาตรฐานการรับรองไม้ ซึ่งได้รับการย […]


ประชุมคณะทำงาน Thai-EU FLEGT VPA

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นาย บรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) โดยมี นาย อรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน ณ ห้องประชุมซินนาม่อน โรงแรมซินนาม่ […]


การประชุมหารือเพื่อจัดทำท่าทีการค้าบริการและการลงทุนภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นาย บรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ พร้อมนางสาว นงนุช แซ่เจี่ย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าไม้ ได้เข้าร่วมประชุม การประชุมหารือเพื่อจัดทำท่าทีการค้าบริการและการลงทุนภายใต้ความตกลงหุ้นส่วน ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุม 2 อาค […]


การประชุม Thai-EU FLEGT VPA ครั้งที่ 7/2561

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 7/2561 . วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นาย บรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ พร้อมนาย บุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการรับรอง ได้เข้าประชุม เรื […]


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ติดตามการดำเนินงานโครงการ ‘แม่แจ่มโมเดล’

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาติดตามการดำเนินงานโครงการ ‘แม่แจ่มโมเดล’ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่