ตวจสอบถ่านไม้ บริษัท เวลเนส ไลฟ์ โปรเจ็ค (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

วันที่ 14/09/2560 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบ ถ่านไม้ บริษัท เวลเนส ไลฟ์ โปรเจ็ค (ไทยแลนด์) จำกัด ณ 120/853 ซ.วชิรธรรมสาธิต 12 บางนา กทม.

ด่วน การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ด่วน!!! การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กิจกรรม การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

เอกสารแนบ>>> แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(ปม.101-104) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ E-Tree สำหรับเกษตรกรและประชาชนผู้ปลูกต้นไม้

สามารถ Download

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ E-Tree สำหรับเกษตรกรและประชาชนผู้ปลูกต้นไม้”
  • หนังสือโครงการฯ
  • กำหนดการโครงการฯ
  • คำสั่งกรมป่าไม้

ได้ที่ Link นี้ >>> เอกสารโครงการอบรม

 

  

 

 

โครงการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง การอนุญาตส่งออกผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

หนังสือคำสัง : ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง การอนุญาตส่งออกผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

Download>>>หนังสือคำสั่งโครงการฝึกอบรม NSW สำนักการอนุญาต ส่วนรับรองการป่าไม้

สามารถ Download เอกสารประกอบการอบรมได้ที่่ >>>>> http://new.forest.go.th/cert/?tribe

          

การประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วม (Joint Expert Meeting : JEM) ครั้งที่ 2 และการเจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 1

การประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วม (Joint Expert Meeting : JEM) ครั้งที่ 2 และการเจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนต์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

การตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

วันนี้เวลา ๑๐.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นางสาวนิศาภัทร์ โต่นวุธ (นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ) และนายกฤตศิลป์ แย้มมูล (นักวิชาการป่าไม้) ได้ออกตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ณ บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

การตรวจสอบถ่านไม้ เพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองถ่านไม้ ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร บ.ทรัพย์แก้ว ยูนิเทรด จำกัด

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นางสาวนิศาภัทร์ โต่นวุธ (นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ) และ   นางสาวกอบสกุล เม่นบางพึ่ง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ได้ออกตรวจสอบถ่านไม้โกงกางใบเล็ก เพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองถ่านไม้ ณ บ.ทรัพย์แก้ว ยูนิเทรด จำกัด