ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

บัดนี้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์แล้วจึงชอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังเอกสารแนบนี้ เอกสารรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เข้าร่วมในโอกาสที่ ครม.จัดให้มีการประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดพิษณุโลก/สุโขทัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยาน รมว.ทส.เป็นผู้มอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์/อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ(ปส.23) รวม 21 พื้นที่ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัด เนื้อที่ 92,175ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 8,833 ราย รวม 11,060 แปลง ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ในโอกาสที่ ครม.จัดให้มีการประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดพิษณุโลก/สุโขทัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยาน รมว.ทส.เป็นผู้มอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์/อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ(ปส.23) รวม 21 พื้นที่ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัด เนื้อที่ 92,175ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 8,8 […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชากรป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชากรป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ดังเอกสารนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จำนวน 7 ราย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จึงขอประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกบตำแหน่ง กำหนดว […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)พร้อมนายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผอ.สคร. เข้าร่วมพิธีเปิด งาน “นิทรรศการ 35 ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ร่วมใจ สืบสาน รักษา ต่อยอด” ณ งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)พร้อมนายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผอ.สคร. เข้าร่วมพิธีเปิด งาน “นิทรรศการ 35 ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ร่วมใจ สืบสาน รักษา ต่อยอด” ณ งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ โดยท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นปร […]


นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อม ผอ.ส่วนฯและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อม ผอ.ส่วนฯและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถงหน้ามุขอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวั […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเเผนปฏิบัติการมาตราการเเละการกำหนดพื้นที่ป่า มาตราการการดำเนินงาน Roadmap การลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า (การชิงเผา) เพื่อเเก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันเเละไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ และเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการถนนวงเเหวนเชื่อม 4 ตำบล

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (ชม.), นายราเชนทร์ ภูมมะภูติ ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่, นายสายพิน เปียสวน ผอ.ส่วนป้องกันฯ ,นายสนั่น เผือกพันธุ์ หน.ฝ่ายไฟป่าฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเเผนปฏิบัติการมาตราการเเละการกำหนดพื้นที่ป่า มาตราก […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเเก้ไขปัญหาหมอกควันเเละไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1 ) และเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เวลา 09.30 น. นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (ชม.) ,นายสายพิน เปียสวน ผอ.ส่วนป้องกันฯ ,นายสนั่น เผือกพันธุ์ หน.ฝ่ายควบคุมไฟป่า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเเก้ไขปัญหาหมอกควันเเละไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1 ) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใ […]