สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑(เชียงใหม่) นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงทส.

วันจันทร์ที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ ๑(ชม.) พร้อมผู้บริหารในสังกัด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอกสุรศัก […]


ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่า ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 4 รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด ดังนี้  


เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ 36/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายแบบกึ่งถาวร จำนวน 21 ฝาย พื้นที่ 7 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 ฝาย (70.17.17.06)

กรมป่าไม้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายแบบถึ่งถาวร จำนวน 21 ฝาย พื้นที่ 7 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 ฝาย (70.17.17.06) ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้อแนะนำกำหนด ดังเอกสารที่แนบมานี้ เอกสารสอบราคาเลขที่36