วันที่ 17 เมษายน 2562

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาย สมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า อำเภอแม่จัน ร่วมกับ พล.โท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ ๓ และพล.ตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รอง ผวจ.เชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ เวลา ๑๐.๓๐ น. ร่วมพิธีเปิดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้กับกรมราชทัณฑ์ ณ ส่วนป […]


วันที่ 9 เมษายน 2562

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงของ ศูนย์ป่าไม้เชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอำเภอเชียงของ ได้ร่วมกันออกตรวจลาดตระเวนป้องกันไฟป่าและดับไฟป่า ตำบลศรีดอยชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 9 เมษายน 2562 มอบเช็คเงินอุดหนุนเครือข่ายฯ

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นาย สมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) ได้พบปะพุดคุยกับเครือข่ายฯและมอบเช็คเงินอุดหนุน เครือข่ายป่าชุมชน จำนวน 2 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายป่าชุมชนบ้านหนองลาว และเครือข่ายป่าชุนชนบ้านดงบุญนาคและ เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) จำนวน 5 เครือข่าย ได้แก่ รสทป.ตำบลต้า รสทป.ตำบลยางฮอม รสทป.ตำบลทานตะวัน รสทป.ตำบลเวียงห้าว และ รสทป.ตำบลบ้านเหล่า ณ ห้องประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)


วันที่ 7 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงของ

วันที่ 7 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงของ ศูนย์ป่าไม้เชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่วนอุทยานห้วยทรายมาน ทหาร ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ได้ร่วมกันออกตรวจลาดตระเวนป้องกันไฟป่าและดับไฟป่า ในพื้นที่ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันที่ 7 เมษายน 2562 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.4 (หาดไคร้)

วันที่ 7 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.4 (หาดไคร้) ร่วมกับชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่าอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันไฟป่าและดับไฟป่า ในพื้นที่ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ป่าแดด, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.10 (ป่าแดด)ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอป่าแดด, เจ้าหน้าที่ทหาร, เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม, เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ, หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ อำเภอป่าแดด และ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า อำเภอป่าแดด รับการตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ อำเภอป่าแดด โดย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ส่วนราชก […]


วันที่ 7 เมษายน 2562

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เทิงร่วมกับนายอำเภอเทิง และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เทิง ร่วมกับนายอำเภอเวียงแก่น ส่วนราชการในท้องที่ในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ต้อนรับ นาย ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เดินทางมาประชุมติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอเทิงและ อำเภอเวียงแก่น ณ สถานีดับไฟป่าภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าไทย หมู่ 25 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


วันที่ 4 เมษายน 2562

นำโดยนายฐานันดร หอมนาน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.7 (โป่งปูเฟือง) และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ชป.พิเศษดอยวาวี และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันออกลาดตระเวนป้องกันและปราบกรามการลักลอบตัดไม้และลาดตระเวนป้องกันลักลอบเผาป่า ในพื้นที้่ หมู่ที่ 5 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบร่องรอยพื้นที่ทำกินถูกเผา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทำกินของ นายผึ ลิปอ ปรากฏว่าเจอไม้แปรรูปซุกซ่อนจำนวน 2 จุด รวมจำนวน 34 แผ่น จึงได้ร่วมกันบันทึกการตรวจยึดพื้นที่และไม […]


วันที่ 29 มีนาคม 2562

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาว, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๕ (ดอยช้าง) ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย), ทหาร ชุด กอ.รมน.จว.ชร.ตำรวจชุด ศปทส.ภ.5,ตำรวจชุด ศปทส.ภ.จว.เชียงราย ได้ตรวจสอบพื้นที่หลังอ่างเก็บน้ำบ้านร่องเบ้อใน หมู่ 9 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ป่าด้านทิศตะวันออกบ้านร่องเบ้อใน – ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา พบพื้นที่ถูกไฟไหม้เสียหาย 69 ไร่ 1 งาน 85ตารางวา ต้นไม้หวงห้าม(พลวง) จำนวน 3 ต้น ถูกกาน ยังไม่พบตั […]