เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.4(แม่ร่องขุย) ร่วมกันตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูป

วันที่ 20 มกราคม 2561เวลา สายตรวจปราบปรามฯ สายที่ 2 จังหวัดพะเยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.4(แม่ร่องขุย) ร่วมกันตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูปจำนวน 10 แผ่นเหลี่ยม ปริมาตร 0.70 ลูกบาศก์เมตร ไม่ได้ตัวผู้กระทำผิดเหตุเกิดที่บริเวณ หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


วันที่ 31 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.2 (แม่อิงฝั่งขวา) ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจยึดพื้นที่ในเขตป่าสงวนฯ

วันที่ ๑๐ มค. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ชร. ๒ (แม่อิงฝั่งขวา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจฯสายที่ ๑ กำนันตำบลแม่ลอย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ในเขตป่าสงวนฯ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง พิกัด ๐๖๐๘๕๖๓ ๒๑๖๖๘๖๕ จำนวน ๒ แปลง พื้นที่ประณา ๙ – ๑ -๑๕ ไร่


ประชุมหารือแผนปฏฺบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ผ่านระบบ Video Conference ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)


ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผ่านระบบ Video Conference ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)


ประชุมรับมอบนโยบายการจัดทำข้อมูลเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Celling) ของกรมป่าไม้

ผ่านระบบ Video Conference ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)