การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ…..


กรมป่าไม้ขอเชิญชวน….

ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดทำ

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือแจ้งว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเชิญสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่ให้ข้อเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมหารือในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

นอกจากนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือแจ้งว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาเพื่อดำเนินการ โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว จึงนำข้อยุติและข้อเสนอจากที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่มีความเห็น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และข้อเสนอแนะจากรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ….

ตามที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชนและนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรมป่าไม้จึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย

โดยในการแสดงความคิดเห็นอาจแสดงความคิดเห็นเป็นรายประเด็นหรือรายมาตราก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมพาพันธ์ 2561  เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายในขั้นตอนต่อไปของพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ป่าชุมชน  พ.ศ. ….

 

          DOWNLOAD