การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ…..


กรมป่าไม้ขอเชิญชวน….

ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดทำ

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …

ด้วยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน  พ.ศ. …. ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓  ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม ๒๕๕๙ และคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓  ฝ่ายได้มีมติและประเด็นข้อสังเกตุพร้อมส่งร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน  พ.ศ. …. ตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มาให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการ ตามหนังสือคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓  ฝ่ายฯ  ด่วนมากที่  นร  ๐๔๐๔ คนป./ว  ๑๓๗๒๖  ลงวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙

ตามที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชนและนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน

ดาวโหลดร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรมป่าไม้จึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย

โดยในการแสดงความคิดเห็นอาจแสดงความคิดเห็นเป็นรายประเด็นหรือรายมาตราก็ได้ ตั้งแต่วันที่
(16 พฤษภาคม 2560) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายในขั้นตอนต่อไปของพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ป่าชุมชน  พ.ศ. ….

>>>สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ..

          DOWNLOAD