การวิเคราะห์ผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. (หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) )


 การวิเคราะห์ผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. (หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) )