สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ…


ด้วยกรมป่าไม้ได้นำข้อยุติและข้อเสนอจากที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่มีความเห็น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และข้อเสนอแนะจากรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. เพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมพาพันธ์ 2561 เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายในขั้นตอนต่อไปของพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. อีกทั้ง กรมป่าไม้ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคประชานชน และองค์กรเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและพัฒนากฎหมาย โดยกำหนดกระบวนการที่ประชาชน องค์กรเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับทราบข้อมูล ทำความเข้าใจ ร่วมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. และนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมมาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ให้มีความเหมาะสมก่อนนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นให้ไปเป็นตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

นอกจากนี้ กรมป่าไม้ได้นำข้อมูลจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้มอบให้กรมป่าไม้รับความเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี

ดังนั้น กรมป่าไม้จึงได้จัดทำรายงานสุรปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ซึ่งมีความละเอียดครบถ้วนตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้