สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ…


ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งให้กรมป่าไม้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ให้มีความละเอียดครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น กรมป่าไม้จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีความละเอียดครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้