สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ….


สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ….

กรมป่าไม้ได้จัดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ…. โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมป่าไม้ ตั้งแต่ระยะเวลา 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ…. ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • ระยะเวลาในการจัดตั้งป่าชุมชน
  • การกำหนดแนวเขตป่าชุมชน
  • สิทธิในการดูแล รักษา และใช้ประโยชน์ป่าชุมชน
  • อำนาจหน้าที่ของชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชน
  • อัตราส่วนในการกำหนดโทษ
  • องค์ประกอบของคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด

ดาวโหลดสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น