สำรอง:อีกทางเลือกที่เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

สำรอง (ชื่อเรียกทางภาคตะวันออก) หมากจอง (ชื่อเรียกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าลูกจองหรือบักจอง) หรือพุงทะลาย (บางครั้งเขียนว่า พุงทลาย) ชาวลาวเรียกว่าหมากจอง ส่วนประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าเมล็ดสำรองแห้งรายใหญ่ของโลก เรียกสำรองว่า ฮวงไต้ไฮ้ หรือ pang da hai หรือ pung tai hai มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า malva nut  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Scaphium affine (Mast.) Pierre สำรองหรือพุงทะลายในอดีตเป็นไม้ที่หาได้ง่ายในแถบจังหวัดจันทบุรีซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดให้ต้นสำรองเป็นต้นไม้ประจำจังห […]


ข้าราชการ พนักงานราชการ ส่วนเศรษฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการและพนักงานราชการ ส่วนเศรษฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้


คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม

กรมป่าไม้ ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม เจ้าหน้าที่และผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. ปกหน้า กพร ปี 60 2. ใบลงนาม 3.สารบัญ 60 4. แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ปี 60 5. แผนปฏิบัติราชการ กพร ปี 60 6. ตารางสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 60 7. ปกคั่นรายละเอียดตัวชี้วัด KPI template ปี 60 8. รายละเอียดตัวชี้วัด KPI template 60 9. ปกคั่นแผนผังยุทธศาสตร์และ OS กพร 60 10. แผนยุทธศาสตร์ กพร60 11. OS กพร ปี 60  


พนักงานราชการบรรจุใหม่ กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”พัฒนาศักยภาพพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ของกรมป่าไม้” รุ่นที่ 1

พนักงานราชการบรรจุใหม่ กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”พัฒนาศักยภาพพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ของกรมป่าไม้” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอาคารกริต สามะพุทธิ ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เพชรบุรี) และศึกษาดูงานในจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม โดยการฝึกอบรมมีพนักงานราชการบรรจุใหม่ของกรมป่าไม้เข้าร่วมจำนวน 80 คน กิจกรรมวันที่ 19 ธันวาคม 2559 รับฟังการบรรยายในหัวข้อ สิทธิและประโยชน์ที่สามาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์ กิจกรรมกลุ่มในหัวข […]


เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง ทิศทางธุรกิจไม้โตเร็ว 4.0 ณ ห้องประชุม FORTROP ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ผู้อำนวยการและพนักงานราชการ กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง ทิศทางธุรกิจไม้โตเร็ว 4.0 จัดโดยสมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว โดยมีหัวข้อการเสวนา ดังนี้ กรอบและทิศทางของสมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว การรับรองทางป่าไม้(Forest Certification) การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็ว และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม้โตเร็ว เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม FORTROP ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้


ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเศษรฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

  ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเศษรฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้


ออกพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2559

วันที่ 2-10 กันยายน 2559 ออกพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลกับเกษตรกรที่ทำวนเกษตร ในโครงการการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ในการปลูกป่าระบบวนเกษตร


ออกพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-30 สิงหาคม 2559

วันที่ 23-30 สิงหาคม 2559 ออกพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลกับเกษตรกรที่ทำวนเกษตร ในโครงการการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ในการปลูกป่าระบบวนเกษตร เพื่อศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อการปลูกป่าระบบวนเกษตรภายใต้องค์ความรู้ต่าง ๆ ของเกษตรกร เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ในการปลูกป่าระบบวนเกษตร และเสนอแนะนโยบายเพื่อเพิ่มพื้นที่และส่งเสริมการปลูกป่าระบบวนเกษตร ให้เป็นรูปธรรม


ออกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ระหว่างวันที่วันที่ 14-21 สิงหาคม 2559

  วันที่ 14-21 สิงหาคม 2559 ออกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลกับเกษตรกรที่ทำวนเกษตร ในโครงการวิจัยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ในการปลูกป่าระบบวนเกษตร