การเข้าศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตัวแทนประจำกลุ่ม เข้าศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. » Read more

การประชุมคณะทำงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

การประชุมคณะทำงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

» Read more

1 2 3 4