วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (International Anti-Coruption Day)

…..วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำกลุ่ม ฯ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (International Anti-Corruption Day) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ๒ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

» Read more

การสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

>>>>>วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางชนิลทิพย์ วงศ์ศรีวัฒนกุล หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มฯ ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ให้เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๒ ชั้น ๔ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๖ เขตประทุมวัน กทม.

» Read more

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

>>>>>วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ,นางสาวเรณู สุวรรณรัตน์ คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี » Read more

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”

>>>>>วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตัวแทนประจำกลุ่มฯ เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” » Read more

1 2 3 5