รายงานผลการลาศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Development Strategy of Timber Trade among the LMC Countries” ระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Forest Rehabilitation and Management ระหว่างวันที่ 2 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปผลการสัมมนา 2018 Seminar on High Value-added Bamboo Use for ITTO Member Countries ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน (ASEAN Working Group o […]


รายงานผลการลาศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลการฝึกอบรม Integrated Biodiversity and Ecosystem Conservation ระหว่างวันที่ 7-26 กันยายน 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย สรุปผลการฝึกอบรม หลักสูตร 2017 Seminar on High Value-added Foresty Industry Development for ITTO Member Countries ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปผลการฝึกอบรม หลักสูตร 2017 Training Course on Bamboo Industry Development for ITTO Member Countries ระหว่างวันที่ 21 เมษายน -12 มิถุนายน 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปผลการประชุมภาคีป่าไม้แห่งสห […]