การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาและดำเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่า และป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

นายสภลท์  บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาและดำเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม Tea Room โรงแรม Cinnamon เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เพื่อพิจารณาและสรุปคู่มือการใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน และห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานฯ


การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายสภลท์  บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่7/2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ โดยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานตามยุทธศาตร์ป่าไม้แห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Strategic Plan on Forests) ภายใต้ United National Forum on Forest (UNFF) และข้อมูลเกี่ยวกับ  New York Declaration on Forests ซึ่งกรมป่า […]


การฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Forest-based Ecotourism Management in Thailand

พิธีเปิดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Forest-based Ecotourism Management in Thailand ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2562 โดยส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ กรมป่าไม้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency-TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ โดยมีนางศศิธร ว่องวีรโชติกุล รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (สพร.) กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ก […]