วันที่ 10 พย. ท่านรองอธิบดีประลอง และผอ.สรป เข้าชี้แจงเรื่องขอความเห็นชอบจากครม.

วันที่ 10 พย. ท่านรองอธิบดีประลอง และผอ.สรป เข้าชี้แจงเรื่องขอความเห็นชอบจากครม.ในการดำเนินโครงการระดับภูมิภาค 3 โครงการ (ไทย,ฟิลิปปินส์,อินโดนีเซีย) (ไทย,มาเลเซีย) (ไทย,เวียดนาม) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านป่าไม้กับสาธารณรัฐเกาหลี (AFoCo) ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล


ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ OITA

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 กรมป่าไม้ได้ให้การต้อนรับคณะ OITA Prefectural Water Reservoire Forest Council ในการศึกษาดูงานด้านป่าไม้ของประเทศไทย โดยท่านผอ.สุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากกรมป่าไม้ให้เป็นประธานในการต้อนรับคณะดูงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ จากนั้น คณะดูงานได้เดินทางไปยังจังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา สถานีวิจัยและฝึกอบรมการปลูกสร้างสวนป่าสะแกราช และร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ หน่วยปลูกป่าสาธิตที่ 2 ต่อไป