บุคคลากร


นางสาวฐิติพรรณ  แตงหมี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอภิชาติ ชนาธิปกุล

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

 

นางสาวนนทชา สังข์น้ำมนต์

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นางสาวราตรี  บุยรอด

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นายประเสริฐ จิระโรจน์ประภา

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

นายอานนท์ ถิระปรีดานันท์

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

นายอำนวย เหล่าตระกูลงาม

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

นายสมชาย เลาหะพิพัฒน์ชัย

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นางสาวกุลธิดา  คำใจ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ

นางเนาวรัตน์ วงษ์ยี่

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางจารุวรรณ กลิ่นจันทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางสาวสุมัทนา มหาสุคนธ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางฐิติกาญจน์ ศรีสุริยะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางสาวอุไร อิ่มสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางจิราพรรณ์ หลิวปลอด

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางศุภินทรา บัวหอม

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

นางเสาวลักษณ์ มณีท่าโพธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

นายเชิดศักดิ์ สารสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวพิมพ์ลภัทร เอี่ยมธรกุล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวอรทัย หมอยาดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายภาคภูมิ มัติโก

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวรตยา จุมปาทอง

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวตรีสุคนธ์ รุ่งอุดมผล

นักวิชาการป่าไม้

นายรวิภาส ศิริเลิศ

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวโสภิดา ยี่สุ่นสี

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวณัฐพร สมรักษ์

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวธนิภัทร ริมฝาย

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวชนากานต์ ฉินสุมากุล

TOR : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายวิษณุ จิตต์วารี

TOR : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล