ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / คู่มือ


   คำขอใบแทนใบอนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

   ตัวอย่าง ใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

   คำขอโอนใบอนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

   คำขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

   คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

 

——————————————————————————————————

แบบฟอร์มส่วนอนุญาตไม้และของป่า

  (ข.ป. หวงห้าม ๑) คำขอค้าของป่าหวงห้าม

  (ข.ป. หวงห้าม ๒) คำขอมีไว้ครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม

  (คำขอ ๑) คำขอทำไม้หวงห้ามในป่า

  (คำขอ ๒) คำขอทำไม้ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า

  (คำขอ ๓) คำขอทำไม้สักที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า

  (ป.ส. ๑) คำขอรับใบอนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  (ป.ส. ๓) คำขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างและใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  (ป.ส. ๖) คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  (ป.ส. ๗) คำขอใบแทนใบอนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  (ป.ส. ๘) คำขอโอนใบอนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  (ป.ส. ๙) คำขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  (ป.ส. ๑๑) คำขอใบคู่มือคนงานหรือผูรับจ้างและใบคู่มือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  (ป.ส. ๑๔) คำขอต่ออายุใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  (ป.ส. ๑๕) คำขอใบแทนใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  (ป.ส. ๑๖) คำขอโอนใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  คำขอเก็บหาของป่าหวงห้าม

  คำขอนำไม้ชนิดอื่นนอกจากไม้สักและไม้ยาง

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

คู่มือส่วนอนุญาตไม้และของป่า

  1.ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1062557 เรื่อง แก้ไข
  2.ระเบียบกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตไม้และของป่า
  3.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจวัด การประทับตรา
  4.ขอทราบหลักเกณฑ์วิธีการในการหากำลังผลิตน้ำยางพารา
  5.ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตของน้ำยางพาราและผลปาล์มน้ำมัน
  6.การปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
  7.การปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
  8.ขออนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง
  9.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  10.การปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
  11.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหากำลังผลิตและการอนุญาตเก็บหาของป่า
  12.ให้ชะลอการอนุญาตไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์
  13.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
  14.การเก็บหาของป่าทั่วไป
  15.การทำไม้เสาเข็มและไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม
  16.การทำไม้ในแนวทาง
  17.การทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง
  18.การทำไม้ในที่ประทานบัตรทำเหมืองแร่
  19.การทำไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
  20.การทำไม้กรณีพิเศษต่างๆ
  21.การทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง
  22.การทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง
  23.การอนุญาตไม้ในที่ดินจัดสรร ที่นิคม หรือที่เปิดใช้ประโยชน์
  24.การอนุญาตไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์
  25.บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  26.เบ็ดเตล็ด 1 (หนังสือกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตไม้
  27.เบ็ดเตล็ด 2 (หนังสือกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตไม้


คู่มือเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า ส่วนอนุญาตไม้และของป่า สำนักการอนุญาต(ล่าสุด)

 

 

 คู่มือ หน้า 1-55

คู่มือ หน้า 56-65

คู่มือ หน้า 81-220

สารบัญ