โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุญาต

นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้)  และนายรฤทธิ แท่นปาน (เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน) ได้เข้าร่วมประชุม และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อแนวทาง ข้อระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  ในโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการด้านการอนุญาต ระหว่าง วันที่ 4-6 กันยายน 2560 (เพิ่มเติม…)


ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

วันนี้ (11 ส.ค. 2560) เวลา 9.00 น. นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาและการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) พร้อมนายสรายุทธ เภสัชชะ หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคเหนือ และนายศุภฤกษ์ รัชฎาวงษ์ หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคใต้ เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดประสบการณ์การศึกษาดูงานด้านการป่าไม้ที่ประเทศเวียดนาม ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม 1 ตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้


ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม the Technical Meeting for the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)

นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) ผู้แทนสำนักการอนุญาต เข้าประชุมร่วมกับข้าราชการผู้แทนแต่ละสำนักที่เกี่ยวข้องของกรมป่าไม้ หารือในหัวข้อการเตรียมการประชุม the Technical Meeting for the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) (เพิ่มเติม…)


วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กับเจ้าหน้าที่ ในเครือ บริษัท SCG จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) พร้อมด้วยนายรฤทธิ แท่นปาน หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุสาหกรรมไม้ภาคกลาง ได้ร่วมกันเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ในเครือ บริษัท SCG (เพิ่มเติม…)


การฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”

นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 875/2560 เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” เพื่อทำความเข้าใจในหลักการและ (เพิ่มเติม…)


ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรมป่าไม้ และการประมง ครั้งที่ 2/2560

นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง : กลุ่มที่ 3 ป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560  ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โดยมีนายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้เป็นประธาน (เพิ่มเติม…)


ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) พร้อมนายจรัญ มากสมบูรณ์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้และของป่า) ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ให้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน (เพิ่มเติม…)


ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรมป่าไม้ และการประมง

นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง : กลุ่มที่ 3 ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2560 (เพิ่มเติม…)


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) พร้อมนายธรรมนูญ อัครพินธ์ (ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต) และเจ้าหน้าที่สำนักการอนุญาต (เพิ่มเติม…)