มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

คำชี้แจง ขณะนี้พบการแพร่จายของไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายเป็นจำนวนมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านติดตั้งโปรแกรมสำหรับอัพเดต Windows เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสตามระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้อยู่ ระบบปฏิบัติการของฉันเป็นชนิด 32-bit หรือ 64-bit ท่านสามารถตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่เป็นชนิด 32-bit หรือ 64-bit ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ วิธีตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการเป็น 32-bit หรือ 64-bit สำหรับ Windows XP SP3 ดาวน์โหลด (32-bit) ดาวน์โหลด (64-bit) สำหรับ Windows Vista ดาวน์โหลด (32-bit) ดาวน์ […]


ครุภัณฑ์

ขอแจ้งหมายเลขครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์


ไฟล์ present ประกอบการบรรยายเรื่อง ประเภทและรูปแบบการโจมตี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไฟล์ present ประกอบการบรรยายเรื่อง ประเภทและรูปแบบการโจมตี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


กำหนดการโครงการอบรมการสร้างข้อมูลในรูปแบบกราฟ (Dashboard) เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

กำหนดการโครงการอบรมการสร้างข้อมูลในรูปแบบกราฟ (Dashboard) เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ระหว่างวันที่ 17- 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ดาวน์โหลดกำหนดการ ดาวน์โหลดโปรแกรม Power BI สำหรับคอมพิวเตอร์ 32-bit (หากไม่แน่ใจให้ดาวน์โหลดลิงค์นี้) ดาวน์โหลดโปรแกรม Power BI สำหรับคอมพิวเตอร์ 64-bit