Home

  • ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมวดหมู่

ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองมุกดาหาร ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ของจังหวัดมุกดาหาร บริเวณโรงเรียนบ้านบางทรายน้อย ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

(เพิ่มเติม…)

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ออกดำเนินการตรวจรับรองผลการปลูกต้นไม้ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 และออกดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม่เศรษฐกิจ

(เพิ่มเติม…)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) ร่วมตรวจยึดไม้พะยูงท่อน จำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 0.28 ลบม. บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ.นาห้วยกอก ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

(เพิ่มเติม…)

ร่ววมกิจกรรมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) ประจำปีงบประมาณ 2561 และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น

(เพิ่มเติม…)

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร ได้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเพาะชำกล้าไม้ และการปลูกต้นไม้ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ภท.1 (ห้วยสิงห์) อุทยานแห่งชาติภผูาเทิบ

(เพิ่มเติม…)

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์ ให้ความรู้เรื่องไฟป่าและสาธิตอุปกรณ์ดับไฟป่า

(เพิ่มเติม…)

      
ฐานข้อมูลรัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแผนป้องกันและปราบปรมการทุจริตสหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดติดต่อขอรับกล้าไม้CHM
Tab Content