Home

 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7

ประกาศกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการของศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก 2 ห้องนอน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2561 

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)  

 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 (สัมภาษณ์) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7 

 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 

  • กิจกรรม “ปลูกต้นไม้มงคล” ภายใต้กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดขอนแก่น ณ บึงทุ่งสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Infographic

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จังหวัดร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

กิจกรรม “ปลูกต้นไม้มงคล” ภายใต้กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดขอนแก่น ณ บึงทุ่งสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

(เพิ่มเติม…)

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม 5ส.โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักงาน และเตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรม “ปั่นอุ่นไอรักฯ”ร่วมกันหน่วยงานต่างๆ

(เพิ่มเติม…)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.4 (ภูพระ) ร่วมตรวจยึด ไม้อีเม่ง จำนวน 8 ท่อน บริเวณทิศตะวันตกเทศบาลตำบลนิคม หมู่ที่ 1 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

(เพิ่มเติม…)

ร่วมงานพิธีรำลึกถึงฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ณ อนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สวนรัชดานุสรณ์ อ.เมืองขอนแก่น

(เพิ่มเติม…)

ร่วมตรวจสอบสภาพพื้นที่ ที่จะดำเดินงานโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเชิญ ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

(เพิ่มเติม…)

 

    

 

ฐานข้อมูลรัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแผนป้องกันและปราบปรมการทุจริตสหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดติดต่อขอรับกล้าไม้CHM
Tab Content