นายบุญสืบ สมัครราช

นายบุญสืบ สมัครราช ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม พร้อมด้วยนายศึกษาพร สุนทรเกตุ นายไพฑูรย์ บุญสุขวีระวัฒน์ และเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักฯได้เข้าพบและรายงานตัวต่อนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเนื่องด้วยได้มารับตำแหน่งใหม่


การตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้(นายอภิรักษ์  ทหรานนท์)ตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฎิบัติงาน ของเขตตรวจราชการที่ ๑๑ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑


“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560”

                    วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมาย ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560” พร้อมด้วย ผอ.สจป.ที่ 6 สาขานครพนม ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ผู้แทนหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา ประมาณ 500 คนเข้าร่วมพิธี สืบเนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชปณิธานอย่า […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมออกแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนครและนครพนม

วันนี้ 30 ก.ค.2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  6 สาขานครพนมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ออกแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในท้องที่ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีราษฎรที่อาศัยอยู่รอบอ่างเก็บน้ำหนองหานจังหวัดนครพนมอำเภอนาแก ได้รับผลกระทบขาดแคลนอาหาร น้ำและแสงสว่างเป็นจำนวนมาก                                    


ชวนกันไป…ปั่น…แชะ…แวะชม…ชิม…ด้วยกันจ้า

สำนักจัดารทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมชวนกันไป…ปั่น…แชะ…แวะชม…ชิม…ด้วยกันจ้า


กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ”ประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายความจงรักภักดี”ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมร่วมกับมณฑลทหารบกที่๒๑๐ กอ.รมน.จังหวัดนครพนม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เขตนครพนม บังคับการ ร.๓พัน๓ ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ด่านตรวจสัตว์ป่าจังหวัดนครพนม สภานีควบคุมไฟป่าพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่สภานีความคุมไฟป่าจังหวัดนครพนม หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ จัดประชุมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ”ประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายความจงรักภักดี”ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมร่วมจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองนครพนม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมเทศบาลตำบลหนองญาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม สโมสรลูกเสือฝั่งโขงนครพนมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑ จังหวัดนครพนม สกลนครในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เพือรับฟังรายงานสรุปแผนและผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัณหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไขปัญหา


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๐