สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมออกแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนครและนครพนม

วันนี้ 30 ก.ค.2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  6 สาขานครพนมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ออกแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในท้องที่ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีราษฎรที่อาศัยอยู่รอบอ่างเก็บน้ำหนองหานจังหวัดนครพนมอำเภอนาแก ได้รับผลกระทบขาดแคลนอาหาร น้ำและแสงสว่างเป็นจำนวนมาก                                    


ชวนกันไป…ปั่น…แชะ…แวะชม…ชิม…ด้วยกันจ้า

สำนักจัดารทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมชวนกันไป…ปั่น…แชะ…แวะชม…ชิม…ด้วยกันจ้า


กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ”ประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายความจงรักภักดี”ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมร่วมกับมณฑลทหารบกที่๒๑๐ กอ.รมน.จังหวัดนครพนม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เขตนครพนม บังคับการ ร.๓พัน๓ ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ด่านตรวจสัตว์ป่าจังหวัดนครพนม สภานีควบคุมไฟป่าพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่สภานีความคุมไฟป่าจังหวัดนครพนม หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ จัดประชุมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ”ประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายความจงรักภักดี”ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมร่วมจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองนครพนม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมเทศบาลตำบลหนองญาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม สโมสรลูกเสือฝั่งโขงนครพนมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑ จังหวัดนครพนม สกลนครในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เพือรับฟังรายงานสรุปแผนและผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัณหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไขปัญหา


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๐


วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  นายวีระ มานิสสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมได้เข้าร่วมกิจกรรมวางพานดอกไม้ ณ ศาลายงใจยุทธ ศาลาการจังหวัดนครพนม                    


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสืยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ค่ายลูกเสือหนองญาติ)ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


โครงการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ ๑๒๐ ปี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมได้จัดทำโครงการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ ๑๒๐ ปี โดยกำหนดคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็น ๒ ระดับ คือระดับนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๒ ปี และระดับประชาชนทั่วไป ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อ “ป่าไม้ของเรา”(Forest is ours) ความยาวไม่เกิน ๓๐ คำ ผลการประกวดคำขวัญ ดั้งนี้  ผลการประกวดคำขวัญ ระดับนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๒ ปี รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวภาวิณี อินทริง คำขวัญ ป่าไม้ของเรานั้น สารพันประโยชน์มี ดินฟ้าอากาศดี […]