ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประจำเดือน มกราคม 2562

 • ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาปฏิบัติงานดายวัชพืช กิจกรรมบำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุมากกว่า 10 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่มเติม…

 


 ข่าวสารกรมป่าไม้

กิจกรรมสำนัก
สวนป่ากลางดง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขคนไทย
เปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 13 กันยายน 2561
ณ สวนป่ากลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ อ่านเพิ่มเติม…

 

ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรม 5ส กิจกรรมวันจิตอาสานครราชสีมา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อ่านเพิ่มเติม…

 

 

ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง
“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” สวนรุกขชาติปรุใหญ่ อ่านเพิ่มเติม…
อ่านข่าวกิจกรรมสำนักทั้งหมด…

ข่าวสารสำนัก 
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมอาคาศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม…
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร  อ่านเพิ่มเติม..
 • ประกวดราคาค้าจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องประชุมป่าไม้สุรนทร์ อ่านเพิ่มเติม…
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.5 (สตึก) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง อ่านเพิ่มเติม…
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.5 (สตึก) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง อ่านเพิ่มเติม…
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่อ จัดซื่อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (CAB) 3 คัน อ่านเพิ่มเติม…
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.5 (สตึก) จังหวัด บุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง ด้วยการประกวดราคาแบบอีเล็กทรอนิกส์  อ่านเพิ่มเติม…
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.5 (สตึก) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม…
 • ประกาศ จัดซื่อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2 ) อ่านเพิ่มเติม…
 • แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (แบบสรุป ปม.1/1-ปมใ.1/2 และสรุปแบบ ปม.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัด 9 จินกรรม อ่านเพิ่มเติม…
 • ประกวดราคาซื่อจัดซื่อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 3 คัน อ่านเพิ่มเติม…
 • เอกสารประกวดราคาซื่อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย อ่านเพิ่มเติม…

อ่านต่อ