กิจกรรมสำนัก

โครงการปลูกและพื้นฟูต้นไม้ในเขตเมือง ณ สวนรุกขชาติปรุใหญ่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา…อ่านเพิ่มเติม…

 

 

อ่านเพิ่มเติม...การจัดกิจกรรมงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง อ่านเพิ่มเติม…

 

 


162078วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 14.30 น. อธิบดีกรมป่าไม้ นายชลธิศ สุรัสวดี เป็นประธานในการประชุมติดตามผลงาน รับฟังผลการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…

 


img_1534ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยรุกขกร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2560 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…

 

 

อ่านข่าวกิจกรรมสำนักทั้งหมด…


ข่าวสารสำนัก 
 • การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นม.) ประจำปีงบประมาณ2561 อ่านเพิ่มเติม…
 • เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ลงวันที่ 1 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนอำนวยการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม… 
 • เรื่องกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของ สจป.ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม… 
 • ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม… 
 • รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 6/2560 ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม…
 • ราคากลาง  โครงการจ้่งกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อพิ่มเพื่นที่สีเขียว จำนวน 70,000 ต้น อ่านเพิ่มเติม…
 • การประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการ กรมป่าไม้ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สังกีด สจป.ที่ 8 (นม.)อ่านเพิ่มเติม…
 • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคซื่อปุ๋ยหมัก จำนวน 17 ลูกบาศก์เมตร และไม้ไผ่ จำนวน 10 ลำ กิจกรรมบำรุงรักษาป่าที่ 2-6 อ่านเพิ่มเติม…
 • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อปุ๋ยหมัก จำนวน 8 ลูกบาศก์เมตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า ปีที่ 7 -10 อ่านเพิ่มเติม…
 • ขอา่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อต้นกล้าสัก จำนวน 5,710 กล้า และกล้าพยุง จำนวน 15,00 กล้า กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2 – 6 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 316/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 25601 กิจกรรมส่งเสริมจัดการป่าชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 314/2560 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3203/2560 อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3204/2560 อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
 •