กิจกรรมสำนัก

โครงการปลูกและพื้นฟูต้นไม้ในเขตเมือง ณ สวนรุกขชาติปรุใหญ่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา…อ่านเพิ่มเติม…

 

 

อ่านเพิ่มเติม...การจัดกิจกรรมงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง อ่านเพิ่มเติม…

 

 


162078วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 14.30 น. อธิบดีกรมป่าไม้ นายชลธิศ สุรัสวดี เป็นประธานในการประชุมติดตามผลงาน รับฟังผลการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…

 


img_1534ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยรุกขกร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2560 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…

 

 

อ่านข่าวกิจกรรมสำนักทั้งหมด…


ข่าวสารสำนัก 
 • ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม..
 • ลักษณะสำคัญองค์การ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ปี 2560 อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่ือจัดจ้าง กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกิจกรรมทเพาะชำกล้าไม้พะยูง สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง – จักรราช (ตาราง ปปช. 07) อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่ือจัดจ้าง กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกิจกรรมทเพาะชำกล้าไม้พะยูง จังหวัดสุรินทร์ (ตาราง ปปช. 07) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 245-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและกำกับการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางสรุปผลตัวชี้วัด รอบ 10 เดือน ประจำปี 2560 สจป.ที่ 8 (นม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 244 /2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินการโครงการครูป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 235/2560 เรื่องแต่งตั้งหน้าหน้าโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (งานจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติระดับหมู่บ้าน) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 233/2560 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรัษาการณ์และตรวจอยู่เวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 232/2560 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรัษาการณ์และตรวจอยู่เวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง อ่านเพิ่มเติม
 • คำสั่งที่168 / 2560 เรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีนายคำปอง พิพวนนอก ขอพระราชทาน อ่านเพิ่มเติม…
 • ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เรื่อมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรณีการลงนามในคำสั่งคำสั่งให้ข้ราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
 • ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เรื่องการไกล่เกลี่ยอัตรกำลังพนักงานข้ราชการ โดยให้ไกล่เกลี่ยพนักงานราชการ จำนวน 514 อัตรา อ่านเพิ่มเติม…
 • ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เรื่องการไกล่เกลี่ยอัตรกำลังพนักงานข้ราชการ โดยให้ไกล่เกลี่ยพนักงานราชการ จำนวน 514 อัตรา อ่านเพิ่มเติม…
 • ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ยกเลิกสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม….
 • ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นม.) สำอ่านเพิ่มเติม…
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรืองรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 อ่านเพิ่มเติม…
   ประกาศกรมป่าไม้ เรืองรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 อ่านเพิ่มเติม…