Big Cleanning Day “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”Big Cleanning Day ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่่12(นครศรีธรรมราช)จัดกิจกรรมBig Cleanning Day เริ่มต้น จากหน้าสำนักงานฯ เดินตามถนน ศูนย์ราชการนาสารเก็บขยะ กิ่งไม้ ทำความสะอาดสองข้างทางและบริเวณโดยรอบสำนักงานฯ นำทีมโดยนายชากรี รอดใผ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่12(นครศรีธรรมราช)    


โครงการอบรมการป้องกันไฟป่า

วันนี้ 25 พ.ค.2561 หน่วยฯไฟป่านครศรีธรรมราช ร่วมกับส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) และศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคใต้ เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตรการป้องกันไฟป่าให้ อบต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ณ วัดกาโห่ใต้ มีนายก อบต.ชะอวดเป็นประธาน พร้อมนี้หน่วยได้จัดนิทรรศการ แจกสมุด แผ่นพับ ประกาศมาตรการในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน และมอบกล้าไม้ตะเคียนทอง แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 120 ต้น ร่วมกันปลูกบริเวณรอบสนามกีฬา หน้า สนง.อบต.  


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป forest2018031_48


ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นศ. 6 (ร่อนพิบูลย์) จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นศ. 6 (ร่อนพิบูลย์) จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561


ตรวจติดตามกิจกรรมหลักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยพื้นฐาน : โครงการสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน สปจ. ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

ตรวจติดตามกิจกรรมหลักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยพื้นฐาน : โครงการสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน สปจ. ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561


ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นศ. 5 (ชะอวด) จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นศ. 5 (ชะอวด) จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561


ตรวจราชการในโครงการ คทช. ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระบาท อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561

ตรวจราชการในโครงการ คทช. ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระบาท อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561


ตรวจติดตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ในท้องที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ตรวจติดตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ในท้องที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561


การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑๒ (นครศรีธรรมราช)