ประกาศกรมป่าไม้ เรือง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้


ประกาศกรมป่าไม้ เรือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ธุรการ(ม.3)

ประกาศกรมป่าไม้ เรือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12(นครศรีธรรมราช) ประกาศกรมป่าไม้ เรือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ม.3) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12(นครศรีธรรมราช)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พท.๑ (แม่ขรี-วังเนียง)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พท.๑ (แม่ขรี-วังเนียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ิประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ต้น ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐๐ ซีซี

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ต้น ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐๐ ซีซี หรือ เครื่องยนสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่๒)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเสือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเสือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)


Big Cleanning Day “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”Big Cleanning Day ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่่12(นครศรีธรรมราช)จัดกิจกรรมBig Cleanning Day เริ่มต้น จากหน้าสำนักงานฯ เดินตามถนน ศูนย์ราชการนาสารเก็บขยะ กิ่งไม้ ทำความสะอาดสองข้างทางและบริเวณโดยรอบสำนักงานฯ นำทีมโดยนายชากรี รอดใผ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่12(นครศรีธรรมราช)    


โครงการอบรมการป้องกันไฟป่า

วันนี้ 25 พ.ค.2561 หน่วยฯไฟป่านครศรีธรรมราช ร่วมกับส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) และศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคใต้ เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตรการป้องกันไฟป่าให้ อบต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ณ วัดกาโห่ใต้ มีนายก อบต.ชะอวดเป็นประธาน พร้อมนี้หน่วยได้จัดนิทรรศการ แจกสมุด แผ่นพับ ประกาศมาตรการในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน และมอบกล้าไม้ตะเคียนทอง แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 120 ต้น ร่วมกันปลูกบริเวณรอบสนามกีฬา หน้า สนง.อบต.  


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป forest2018031_48