หน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้


ดาวน์โหลดชื่อที่อยู่หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้
ชื่อที่อยู่หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้
Line กลุ่มของหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้
หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
หน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาค
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
การค้นหาเส้นทางไปยังหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ผ่านทาง Application Forest 4 Thai
ชื่อหน่วยงานสถานที่ตั้งหัวหน้าหน่วยงานเบอร์โทรติดต่อเบอร์แฟกซ์แผนที่
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรีตู้ ปณ. 57 ต.เกาะพลับพลา อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000นายชนะศักดิ์ จันทาสูงเนิน0 3224 0532 , 08 8577 48890 3224 0532icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรีหมู่ 3 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140นายสุรนาท ตระกูลน่าเลื่อมใส06 2492 6993, 09 3854 8599icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯถ.เลียบคลองลากฆ้อน หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140นายศุภกิจ จันทร์กลั่น0 2977 6858, 09 2508 1104 , 09 4556 1623icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา21/6 หมู่ 12 บ้านหนองชุมพร ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110นายศุภสิทธิ์ ชุนเชาวฤทธิ์0 8129 49147 , 0 8690 28588icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมาถ.นครราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000นางดารณี  สีโท0 4422 2201, 08 1265 78890 4422 2397icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคามบ้านกู่ทอง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160นางรื่นฤดี วนัสสกุล0 4302 9998, 06 4892 0932icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธรหมู่ 6 บ้านคำบอน ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000นายสมศักดิ์  วนัสสกุล0 4597 9978, 0 8196 40943 , 08 8564 4342icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานีหมู่ 10 บ้านคำกลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000นายสุธน กมลบูรณ์0 4229 2411 , 0 8187 272390 422 92411icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่71 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 50130  นางอภิระมน ฐิติชยาภรณ์ 0 5388 0793 , 0 8658 688770 5388 0793icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่305 หมู่ 10 ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110นายศิริไชย รัตนภาค0 5461 4273 , 0 8192 567580 5461 4273icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์หมู่ 12 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210นายฉัตรชัย  อรรถวิทย์ 06 4013 1930, 09 5457 2302icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพรหมู่ 7 บ้านสวนทรัพย์ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140นางสาวพัชรี บุญย่อย0 7761 1125 , 0 9792 89354icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลาต. ฉลุง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110นายไพโรจน์ นัครา0 7420 5991 , 0 89732 62210 7420 5991icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุงหมู่ 1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110นางสาวอภิญญา คงสงค์0 7484 1206, 08 4689 3112icon-map
โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 1 จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านสระคู ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130นายธีภพ  โสมปัดทุม06 4865 8788icon-map
โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000นายชวน ธีรวุฒิอุดม0 4561 2877 , 0 8172 531660 4561 2877icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา   จังหวัดนครนายกต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล0 8180 76052icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130นายธนรินทร์ สุกปลั่ง0 8130 07721icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหมู่ 4 บ้านบางพระครู ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.อยุธยา 13260นายศิริชัย  จัดพล09 7284 4728icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปราจีนบุรี 25110
นางสาวลลิสา  สาตะรักษ์08 9154 6509 , 08 4650 8137icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรีหมู่ 8 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120นายสมบัติ  ลิบงามเลิศ08 1343 0708icon-map
สวนป่าท่องเที่ยว (โครงการพัฒนาสวนป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) หมู่ 2 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170นายราวุฒิ  ทานัน0 3278 8027 , 08 7021 1879icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่  หมู่ 7 ต.น้ำแพร่  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230นายสยาม  อินถาโท08 5625 4053, 09 6074 3984icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่96 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  50150นายศิริชัย  ทองประเสริฐ06 1636 1929icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน หมู่ 10 ต.ทาขุมเงิน  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  51170นายอุทัยวุฒิ  เสาร์ชัย0 8195 28988icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน 612 บ้านดงสงัด หมู่ 6 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110นายทนงศักดิ์  แสงประสิทธิ์0 5368 1323 , 0 5368 1608 , 08 1955 0421icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านท่าปาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130นายพุฒิพงศ์ ชัยนลินพัฒน์08 4425 6326icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย 123 หมู่ 5 ต.แม่คำ  อ.แม่จัน จ.เชียงราย  57240นายธนศักดิ์  วิศิษฐ์ผล0 5377 9214 , 08 1950 66310 5377 9214icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา หมู่ 6 ต.ท่าจำปี  อ.เมือง  จ.พะเยา  56000นายถวิล  จันธิยศ08 9850 8269icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260นายพนัส เชื้อสะอาด08 5705 7029icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง กม.ที่ 771-772 ถ.พหลโยธิน หมู่ 3 ต.แม่หวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110นายชัย  จันทราคณสกุล06 3156 5696icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ หมู่ 5 บ้านแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  53000นายชาติระวี สัญจร08 1879 1722icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ หมู่ 3 บ้านปากปาด ต.แสนตอ อำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110นายพิเชฐ สำนวน08 0026 3355 , 08 5735 0011icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง หมู่ 7 ตำบลแม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170นายเอนก ตาตระกูล08 1783 6268icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ จังหวัดลำปางป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง ถนนสายลำปาง-แพร่ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150นายประกาสิทธิ์ นางวงค์08 0498 9299icon-map
สวนป่าโครงการแม่ป้าย-แม่สอย จังหวัดลำปางต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140นายธนากร แก้วหน่อ08 5680 7370icon-map
สถานีวนวัฒนวิจัยงาวต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปางนายสาโรจน์ วัฒนสุขสกุล08 1818 6744
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่ 140 หมู่ 7 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000นายสุภกิจ  สืบสุโกศล08 1993 2415icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน หมู่ 3 บ้านศรีเกิด ต.ไชยสถาน  อ.เมือง  จ.น่าน  55000นายลิขิต วงศ์วชิระนนท์08 1783 3182icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้ลอง จังหวัดแพร่หมู่ 5 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 54150นายสุวิทย์ จินดาวรรณ08 0122 7530 , 09 1853 8907icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา จังหวัดน่านหมู่ 4 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110นายอานันท์ ผาทอง08 1280 9680icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก บ้านท่าตะคร้อ ต.ประดาง อ.วังเจ้า  จ.ตาก  63000นายศักดิ์สิทธิ์  ขยายเสียง08 5805 2275icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย หมู่ 5 ต.นาทุ่ง  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110นายพิสิษฐ  สอนไว08 6211 9304icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร ตู้ ปณ.75  อ.เมืองกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร  62000นายวิชัย  วิใจคำ08 9953 3846icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 ตาก (ห้วยไม้แป้น) ถ.แม่สอด-อุ้มผาง บ้านห้วยไม้แป้น ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110นายศิริศักดิ์ ทนงรบ08 7054 1735icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์หมู่ 4 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230นางณิชาพัชร์ มูสิกะวงศ์0 5622 2426 , 08 9437 28620 5622 2426icon-map
โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปินหมู่ 7 บ้านวังชุมพร ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150นายอัครพงษ์ อำพิน0 5622 2426, 08 1785 61210 5622 2426icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตรหมู่ 3 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150นายภัทธณัฐ วงศ์อินทร์0 5622 2426, 08 7831 31660 5622 2426icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานีหมู่ 2 ถ.อุทัยธานี-หนองฉาง กม.15 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110นายมณฑล   หนูทอง0 5622 2426 , 08 9858 5979, 08 1973 70240 5622 2426icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก  จังหวัดอุทัยธานีหมู่ 9 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 66150นายเธียรวิชญ์  มูสิกะวงศ์0 5622 2426 , 08 1636 01780 5622 2426icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก หมู่ 5 ต.ดินทอง  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  65130นายบรรจง  ศรีใจวงศ์08 1972 6952icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ บ้านดงขวาง หมู่ 11 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110นายอนันต์ศักดิ์  รุณทอง08 1884 0108icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี ต.พุแค  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี  18240นายมงคล  วงษ์เนียม08 1869 3314icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็กต.มิตรภาพ  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี  18180นายพิเชษฐ์ โคกขำ06 1616 5119icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง หมู่ 6 ต.บางเจ้าฉ่า  อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  14120นายประทุม เพ็งพ่วง (รักษาการฯ)09 4535 1561icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี หมู่ 6 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี  16110นายชัยนาจ   ภู่เพชร08 9741 9006icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท หมู่ 4 ต.บางหลวง  อ.สรรพยา จ.ชัยนาท  17150นายพิชัย  เหล่าตระกูล09 2635 6511icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี หมู่ 3 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210นายถนอมพงษ์  สังข์ธูป09 7072 4559icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี บ้านเก่าน้อย  หมู่ 7  ต.หนองบัว อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000นายสุทธิศักดิ์ สุขเกื้อ08 6355 2979icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย หมู่ 3 ต.น้ำสวย  อ.เมือง  จ.เลย  42000นายเอนก  สุขสวัสดิ์08 1708 4814, 06 2269 5353icon-map
สวนป่าดงน้อย-ปากปวน จังหวัดเลย238 ม.8 บ้านดงน้อย ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130นายสุรพล จิตต์ดำรงค์08 7238 6776, 09 8121 5644
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู หมู่ 3 ต.บ้านขาม อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู  39000นายเดชา ภูบัวเพชร08 1057 7419icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย หมู่ 11 ต.หาดคำ  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000นางสาวกมลวรรณ อุมะมานิต08 7165 5383, 08 1729 8090icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค.5 (พรเจริญ) เลขที่ 113 ถ.พังโคน-บึงกาฬ หมู่ 3 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180นายสุทิน  เขตกระโทก08 9710 7434icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคายบ้านผาตั้ง หมู่ 1 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160นางสาวณัฐกาญจน์ พัฒนศักดิ์08 1260 1285icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนมหมู่ 8 บ้านเทพพนม ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม 38000นายจุมพล ช่างอินทร์08 7224 7704icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนครต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180นายประถม  บุญทวี09 2251 3645, 08 7950 0869icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น บ้านโนนสวรรค์ ต.โนนสมบูรณ์ กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110 นางสุจิตรา อ่อนหวาน08 4428 93620 4333 0728icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นบ้านแก่นเฒ่า ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270นายประธาน พุกสุข06 3224 6596icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคามต.หัวขวาง  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140นางสาวชลลดา  ศรีพิมพ์08 1615 4605icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ 4 บ้านแก ต.อิตื้อ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120นายทวี แก้วภูมิแห่08 1768 4392icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่ 2 ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  45120นายไพสิฐ เลิศพุทธิพงศ์พร08 1768 4949icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร หมู่ 1 บ้านคำป่าหลาย ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000นายวิเชียรศักดิ์  เพชรดี08 4034 9455icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานีต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000นายพิษณุสุทธ  สุทธการ08 9849 2407icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานีโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ บ้านเจริญชัย หรือ บ้านป่าไม้ หมู่ 14 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230นายชาญณรงค์ สุวรรณคำ06 2434 4487icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240นายชาญณรงค์ สุวรรณคำ06 2434 4487icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ 138 หมู่ 3 ต.หนองไผ่  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000นายประธาน ตันรุ่งเรืองกิจ0 4581 4648 , 08 3596 2202, 08 9645 00110 4581 4648icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช หมู่ 5 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230นายสุรพงษ์  คงมิยา09 4535 1593icon-map
สวนป่ากลางดงต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมานายดุสิต กมลพาณิชย์08 4925 9455icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หมู่ที่ 1 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130นายดอน หงษ์เหิน08 1954 2045icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์ 1/4 หมู่ 2 ต.น้ำเขียว  อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์  32130นายสุรพล  กลิ่นพันธุ์08 1790 4860 , 08 9580 5152icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่ 11 ต.คูเมือง  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  31190นายอภิรัตน์ พิรุฬห์08 1321 5965icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์55 ม. 4 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์  31170นางดารณี  สีโท08 1265 7889, 08 6871 4935icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ ต.ช่อระกา  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000นายสุทธิเวทย์  สามวัง08 3282 6966icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ หมู่ที่ 11 ต.บ้านไร่   อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230นายสุปัน บุตรสมบัติ08 1709 3398icon-map
สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราชต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมานายดุริยะ สถาพร08 1880 9318
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี หมู่ 4 ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20160นายสายชล พ่วงทอง08 1834 6416icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง 2/1 หมู่ที่ 7 ถนนแสงจันทร์เนรมิตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150นายอูฐ  เชาวน์ทวี08 9125 0205icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี 16/9 หมู่ 6 บ้านอ่าง ต.อ่างคีรี อ.มะขาม  จ.จันทบุรี  22150นายสละ  เขตรเขื่อน08 5236 5309 , 09 1716 6933icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด บ้านสุขสันต์ หมู่ 1 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่  จ.ตราด  23140นายชาตรี ผลทวี08 9014 8991icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรีต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220นายสุเทพ  พุ่มเทศ08 6818 8269icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้วหมู่ 1 ต.หนองหว้า  อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000นายเทียนชัย ปรีดา08 1945 8197icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์)หมู่ 9 ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110นายประสงค์  เกิดแก้ว08 1806 6287icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120นายนิรันดร์  เลิศลักขณาวงศ์08 1639 4742icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี ต.ม่วงชุม  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71110นายชาญวิทย์  ประชุมรักษ์08 5445 52900 2565 5498icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  73171นายธีรพล คุ้มทรัพย์08 9824 3599icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ 10 ต.เขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72120นายเทอดธรรม  จักรนารายณ์08 6755 5534icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาครศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 4 อ.เมือง จ.สมุทรสาครนายชาติชาย  กิมศิริ08 9489 1131icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรีต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120นางสาวธัญยธรณ์  อุดมศักดิ์เวชกุล08 1705 0935, 08 7795 1313icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000นายประภาศ  ชาประสม08 6811 9424icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อยถ.เขาย้อย-หนองหญ้าปล้อง หมู่ 2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140นายวุฒินันท์  เรืองปราชญ์08 2718 16680 3242 5028icon-map
สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์นางชนิษฐา จันทโชติ09 3792 6060
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฏร์ธานี 173/18 ถ.ห้วยมุด ต.นาสาร  อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120นายวรวิทย์  หยูดำ06 4731 9321icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง หมู่ 5 ต.ลำเรียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110นายอรุณ สินบำรุง09 3583 5499icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร หมู่ 6 ต.วังตะกอ  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  86110นางสาวอัมพร ภักดีแก้ว09 4459 7466icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช ต.นาพรุ  อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช  80000นายชัยยุทธ ศิริวัฒน์06 4187 8273icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110นายอาคม ง่านวิสุทธิพันธ์09 5419 0099icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง หมู่ 7 ต.ช่อง อ.นาโยง  จ.ตรัง  92170นางโสภี บริสุทธิ์08 9646 7901icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่ 105 ม.2 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000นายสุคนธ์ บัวกิ่ง06 4585 3245icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา 54/17 หมู่ 7  ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82120นายกฤษฎา สุตนพัฒน์06 2398 5828icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ตสวนป่าบางขนุน  หมู่ 5 ต.เทพกระษัตรี  อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110นายสรกฤษณ  สิงห์คำ08 4766 7644icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล หมู่ 7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130นายกรภัทร์ ภู่ชยังกูร0 7472 1391 , 0 7471 1039 , 08 9972 7162icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000นายสุธี  ขอบขำ0 7333 1594 , 08 9294 6611icon-map
สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลาต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลานายสมบูรณ์ บุญยืน09 2246 2978
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส   96000นายวรวิทย์  ไอยรากาญจนกุล08 9739 0029icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา  95000นายกิตติพันธุ์ รัตนวงค์08 9596 1110icon-map