atthapon32


ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานของส่วนเพาะชำกล้าไม้ ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เป […]


ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้

นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้ พร้อมด้วยข้าราช ลูกจ้างประจำ พนังงานราชการสำนัก […]


โครงการปลูกป่าประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 2

โครงการปลูกป่าประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิน […]


กิจกรรมแจกกล้าไม้ ณ กรมป่าไม้ ประจำปี 2560 8

ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมแจกกล้าไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบา […]


สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้รวงผึ้งเพื่อนำไปขยายพันธุ์

นายพรพรหม ธเนศอนันต์ หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ได้แจกต้นรวงผึ้ง ให้แก่หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้ […]


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร”เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านการเพาะชำกล้าไม้ (ครูกล้าไม้)”

นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร &#8 […]