21มีนาคม วันป่าไม้โลก ( World Foresty Day)   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

  ประวัติความเป็นมาของวันป่าไม้โลก วันป่าไม้โลก มีต้นกำเนิดมาจากการประชุมสมัชชาทั่วไปของสันนิบาตยุโรปด้านการเกษตร (European Confederation of Agriculture) ครั้งที่ 23 ในปี 2541 และในปีเดียวกันนั้น องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงได้มีการกำหนดให้ทุกวันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันป่าไม้โลก (World Forestry Day) ตั้งแต่ปี 2514 เป็นต้นมา เพื่อให้คนทั่วโลกได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบันที่มีอยู่จำกัด ความสำคัญของป่าไม้ ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อสิ่ […]


การประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม:ประเด็นการปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักการอนุญาต เข้าร่วม การประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม:ประเด็นการปลูกไม้ยืนต้นมูลลค่าสูง การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลราคาสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการออมและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุม 202 ชั้น2 อาคาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      


หารือเพื่อพิจารณาร่างระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักการอนุญาต  ร่วมกับสำนักกฎหมาย สำนักส่งเสริมการปลูกป่า และสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้


สำนักการอนุญาตจัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักการอนุญาต ประจำปี พ.ศ. 2561(KM Action plan)

สำนักการอนุญาตจัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักการอนุญาต ประจำปี พ.ศ. 2561(KM Action plan) ซึ่งมีกิจกรรมแนะแนวความรู้ในการอนุญาตด้านต่างๆ เช่นการอนุญาตทำไม้ การขอเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ การขอใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ เป็นต้น กิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 (ด้านหน้าห้องสมุด) อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ มีกิจกรรมร่วมสนุกเล่นเกมส์แจกของขวัญฟรี!!!


ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตและเจ้าหน้าที่ได้นำพานพุ่มเงินพุ่มทองไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตและเจ้าหน้าที่ได้นำพานพุ่มเงินพุ่มทองไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ


พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้

นายประยุทธ์ เสี้ยวยิ้ม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ และนายจรัญ มากสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้และของป่า เป็นตัวแทนสำนักการอนุญาตในการวางพวงมาลานื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้