โครงสร้างการบริหาร


สำนักการอนุญาต

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอนุญาตไม้ ของป่า

และเลื่อยโซ่ยนต์

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของส่วนราชการ

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของเอกชน

ส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้