นายบุญลาภ สุกใส ผอ.สจป.ที่4 สาขาพ.ล.พร้อมผอ.ส่วนสจด. สจช. สปฟ. จนท.ศปม.พช. ได้เป็นตัวแทนกปม.รับเรื่องร้องทุกข์หรือรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแทนนายกรัฐมนตรี ในประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบ

วันที่17 กันยายน2561  (08.00-16.00 น.) นายบุญลาภ สุกใส ผอ.สจป.ที่4 สาขาพ.ล.พร้อมผอ.ส่วนสจด. สจช. สปฟ. จนท.ศปม.พช. ได้เป็นตัวแทนกปม.รับเรื่องร้องทุกข์ห […]