วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13:30 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการป่าไม้จังหวัดน่าน

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13:30 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วย นายชลทิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายอำนาจ ทองเบญญ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้งสามท่าน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะได้เดินทางไปยังสำนักงานจัดการป่าไม้จังหวัดน่าน ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานเพื่อฟื้นฟูต้นน้ำน่าน กรมป่าไม้ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และประชุมกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ การจัดท […]


วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานในการประชุมแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานในการประชุมแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พร้อมด้วยนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ (อปม.) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ผู้บริหารจากสำนักงานป่าไม้/อุทยานและ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ จำนวน 12 จังหวัด พร้อมภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ณ ห้องประชุมน่านตรึงใจบอลรูม […]


วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 14:00 น. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำของกรมป่าไม้

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 14:00 น. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำของกรมป่าไม้ พร้อมด้วยท่านภาวิณี ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้รับฟังการบรรยายสรุปถึงข้อมูลพื้นที่ดำเนิน […]


กิจกรรมโครงการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ส. 2560

วันนี้(วันที่ 29 พฤษภาคม 2560) เวลา 08.30 น. นายนิทรรศ  เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแพร่  ณ พื้นที่หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำเวียงโกศัย 2 (ห้วยแม่สิน) และสำนักสงฆ์ธุดงคสถานพรรัตนะ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่


วันที่ (17 พ.ค.60) เวลา 13.00 น. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประชุมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานดำเนินการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

วันที่ (17 พ.ค.60) เวลา 13.00 น. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประชุมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานดำเนินการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่


ประชุมหน่วยงานภายในสังกัด ครั้งที่ 2/2560

วัน พุธ ที่ 15 มีนาคน พ.ศ. 2560 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ขอเชิญข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2560


วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 08.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เปิดการสัมมนา”รักษ์ป่าน่าน” ครั้ง 3

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 08.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เปิดการสัมมนา”รักษ์ป่าน่าน” ครั้ง 3  ทรงบรรยายเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย” และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ณ ศูนย์บริการวิชาการและเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน โดยมี ดร.วิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจเรศักดิ์  นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เฝ้ารับเสด็ […]