การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560


สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 โดยมีกิจกรรม/โครงการที่สัมภาษณ์ ดังนี้

    1. กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก
    2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
    3. โครงการสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร