การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560


การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 โดยมีกิจกรรม/โครงการที่สัมภาษณ์ ดังนี้

  1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

  2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

  3. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

    4. โครงการสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ