แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส1601.7/ว 4601 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดได้ที่นี่..    

  1. หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส1601.7/ว 4601      Related image
  2. แบบฟอร์ม แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     Related image

ขอส่งแบบรายงานครุภัณฑ์ กรมป่าไม้

ด่วนที่สุด

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 3952 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ขอส่งแบบรายงานครุภัณฑ์ กรมป่าไม้

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ สำหรับกรอกแบบรายงานฯ ได้ที่นี่… 

รายงานการตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 3818 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

เรื่อง  รายงานการตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่…    Related image

สำรวจข้อมูลรถยนต์ราชการ

หนังสือเวียน

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 3154 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง สำรวจข้อมูลรถยนต์ราชการ  ดาวน์โหลดที่นี่…  

ดาวน์โหลด… แบบฟอร์มสำรวจรถยนต์

ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

“งานก่อสร้าง”

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ …..  Related image