คลังเก็บหมวดหมู่: รายละเอียดสินทรัพย์ตามระบบ GFMIS

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่บันทึกเข้าระบบ GFMIS พร้อมเลขที่สินทรัพย์ในระบบ GFMIS

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่บันทึกเข้าระบบ GFMIS พร้อมเลขที่สินทรัพย์ในระบบ GFMIS

รายละเอียดสินทรัพย์ตามระบบ GFMIS

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่บันทึกเข้าระบบ GFMIS พร้อมเลขที่สินทรัพย์ในระบบ GFMIS

***หากหน่วยงานต้องการดูรายละเอียดของสินทรัพย์ตามระบบ GFMIS ย้อนหลัง ให้เข้า Menu ดาวน์โหลด เลือก รายละเอียดสินทรัพย์ตามระบบ GFMIS ***

รายละเอียดสินทรัพย์ตามระบบ GFMIS

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่บันทึกเข้าระบบ GFMIS พร้อมเลขที่สินทรัพย์ในระบบ GFMIS