โครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

  วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑โครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)


เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมกราคม 2561

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรี โดย นางสาวชลธิชา ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมกราคม 2561


โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณวัดทิพย์สุคนธารามจ.กาญจนบุรี

วันที่ 11 มกราคม 2561 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามการดำเนินการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ “ป่าเปียก” โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณวัดทิพย์สุคนธารามจ.กาญจนบุรี


ร่วมต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี

  วันที่ 10 มกราคม  2561 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผอ.สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) พร้อมด้วยนายอชิระ ณ นคร ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายประทีป เอกฉันท์ ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริฯ สจป.ที่ (10) ราชบุรี