การประชุมหารือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร เพื่อประเมินสถานการณ์การผลิต การตลาด รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61