งานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม “56 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เติมรัก ปันสุข สู่สังคม”

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยป่าไม้ภาคใต้ ได้รับเชิญ จากสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 จ.สงขลา ร่วมออกงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม “56 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เติมรัก ปันสุข สู่สังคม” ณ โรงเรียนวัดสามี อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา อ่านต่อ


เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจพิสูจน์เนื้อไม้ รุ่นที่ 67”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นายธีรศักดิ์  คำทวี   หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจพิสูจน์เนื้อไม้ รุ่นที่ 67” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2560 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ


การประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายธิติ วิสารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธาน ในการประชุมผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จำกัด  อ่านต่อ


ฝึกอบรมหลักสูตร”การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้ขนาดเล็กและของป่า”

    วันที่ 26 มีนาคม 2560 นายรัตนะ ไทยงาม ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโนโลยี ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้ขนาดเล็กและของป่า” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 31 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า จังหวัดขอนแก่น   อ่านต่อ


ฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่ารุ่นที่ 52”

      วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่ารุ่นที่ 52” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2560ณ ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ


การฝึกอบรมหลักสูตร”การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน”

  การฝึกอบรมหลักสูตร”การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน” (การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้) ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน จังหวัดขอนแก่น อ่านต่อ