ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมป่้าไม้ ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายคมน์ เครืออยู่ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน นายเอกพร กันโต ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมด […]


ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน เรื่องไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 256) เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ร่วมประชุมตรวจติด […]


ประชาสัมพันธ์จัดตั้งป่าชุมชน และมอบป้ายรณรงค์ป้องกันไฟป่า ที่บ้านทีกะเป่อ ม.5 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ได้ออกส่งเสริมประชาสัมพันธ์จัดตั้งป่าชุมชน และมอบป้ายรณรงค์ป้องกันไฟป่า ที่บ้านทีกะเป่อ หมู่ที่ 5 ตำบลช […]


กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อขอรับเงินอุดหนุน ณ ป่าชุมชนบ้านป่ายางตก

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ร่วมประชาคมกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อขอรับเงินอุดหนุน ณ ป่าชุมช […]


กิจกรรมการทำแนวกันไฟแก้ไขปัญหาไฟป่าเเละหมอกควัน และลดปริมาณเชื้อเพลิงบริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยไม้แป้น

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ -ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.มหาวัน ชรบ. ผญบ.ม.5 ม.4 […]


การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (การจัดการเชื้อเพลิงในแปลงปลูกฟื้นฟูฯ)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ส […]


ขอความอนุเคราะห์มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 29-30 ธันวาคม 2561 นายเอกพร กันโต ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และนายมณีโชติ ฉกรรจ์ศิลป์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ได้ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณ […]


พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัฐกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น.พนักงาน เจ้าหน้าที่ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บ […]


โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตาก ประจำปี 2561

เมื่อวันที่่ 26 มกราคม 61 เวลา 08.30 น. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสารสนเทศ ศูนย์บริการประชาชน ส่วนอำนวยการ หน่วยป้องกันรักษาป่าฯ ตก.2,ตก.9 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เข้าร่วมโครงการ […]


โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.นายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าฯ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมโครงก […]