โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่จะให้มีการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ในสังคม รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนในการปฏิรูปประเทศ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก ได้จัดทำโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่จะให้มีการสร้างควา […]


งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00-17.30 น. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโล […]


อธิบดีกรมป่าไม้ นายชลธิศ สุรัสวดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่เตรียมจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ณ พื้นที่สาธรณประโยชน์ (บ้านน้ำดิบโจ้โว้) ตำบลพระธาตุ ผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.50-18.30 น. อธิบดีกรมป่าไม้ นายชลธิศ สุรัสวดี พร้อมด้วย นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นาย […]


การคัดเลือกตัดสินประกวดป่าชุมชนดีเด่นระดับสำนัก โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560

 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ส่วนจัดการป่าชุมชน ได้มีการคัดเลือกตัดสินประกวดป่าชุมชน  ดีเด่นระดับสำนัก โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชน ประจำปี พ […]


กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 รดน้ำขอพรผู้อาวุโส เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 รดน้ำขอพรผู้อาวุโส เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็น […]


ทำบุญสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) พร้อมทั้งถวายเพลพระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ป่าไม้จังหวัด และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ได้ร่วมทำบุญสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ […]


งานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 19  เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. นายนฤพนธ์  ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้ […]


กิจกรรม Big cleaning day

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) นำโดยนายคมน์  เครืออยู่ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม Big c […]


งานรัฐพิธี วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) นำโดยนายคมน์  เครืออยู่ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันระลึกพระบาทสม […]