โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และศึกษาดูงานในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี Download


โครงการฝึกอบรมหลังสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ Download สามารถดูย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLjLuqw–H-iZXAHDg4QZPO1Hjon-wb6CD


กิจกรรมถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ (สำนักจัดการป่าชุมชน)

สำนักจัดการป่าชุมชนได้ดำเนินการจัดบูธนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลการจัดการความรู้ (KM) หรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณโถงชั้น 1 (ด้านหน้าห้องสมุด) อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ Download                           


กิจกรรมถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

หัวข้อ “การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยน์จากแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้” ระหว่างวันที่  5 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องคลินิกไม้ ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ Download