ข่าวสารและบทความ

ข่าวสารและบทความที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้


โครงการวิจัยเพื่อยกร่างแก้ไขกฎหมายป่าไม้ และร่างประมวลกฎหมายป่าไม้

ควรเผยแพร่แนวคิดตามผลของการศึกษานี้ออกไปยังกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย การยกร่างประมวลกฎหมายป่าไม้ในงานวิจัยนี้ เป็นเพียงแนวทางเพื่อให้มีการวิจารณ์เสนอแนะและแก้ไขเพิ่มเติม เพราะคณะผู้วิจัยเชื่อว่าการร่างกฎหมายไม่สามารถจะทำให้สมบูรณ์ในขั้นตอนเดียว ร่างประมวลกฎหมายป่าไม้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงานวิจัย ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อยกร่างแก้ไขกฎหมายป่าไม้ จัดทำโดย รศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ และคณะ ร่างประมวลกฎหมายป่าไม้นี้ ยังไม่ใช่ร […]


รัฐมนตรีฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม/มอบนโยบาย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานพร้อมทั้งมอบนโยบาย ในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน กรมป่าไม้ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


พิธีการส่งมอบ-รับมอบภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่ และทรัพยากร

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ และ นายสมหมาย กิตยากุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประธานร่วมลงนามในพิธีการส่งมอบ-รับมอบภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่ และทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารจากกรมป่าไม้ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก H.A.SLADE


พิธีทำลายงาช้างของกลางที่คดีสิ้นสุด

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีทำลายงาช้างของกลางที่คดีสิ้นสุด และตกเป็นของแผ่นดิน จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้บริหารภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้ง […]


ขอเลื่อนการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร

ขอเลื่อนการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


เปิดใช้งานระบบ NSW

กรมป่าไม้ได้เปิดใช้งานระบบ NSW เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ NSW กรมศุลกากร ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ทางกรมป่าไม้ได้จัดเตรียมเอกสารและคู่มือไว้ดังนี้