สรุปผลประจำเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ตามแบบ สขร. 1