ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือและแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่่ารักชุมชน” ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2565)