นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน เป็นประธานในการมอบGPSและฝึกอบรมการใช้เครื่องGPS แก่เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนทั่วประเทศ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

🎗นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน เป็นประธานในการมอบGPSและฝึกอบรมการใช้เครื่องGPS แก่เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 140 เครื่อง
🎗โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรมว.ทส.ในการอนุรักษ์และจัดการป่า และนโยบายเกี่ยวกับป่าชุมชน
รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงาน จัดตั้งป่าชุมชน การลงข้อมูล gis ป่าชุมชน และป่าชุมชนออนไลน์ อีกด้วย
🎗นายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดกานป่าชุมชน ชี้แจงให้ข้อมูล เกี่ยวกับแผนงานปี 2560 และแนวโน้มแผนงานและงบประมาณ ปี 2561 เพื่อเป็นการวางยุทธศาสตร์การทำงานต่อไป
🎗นายศิริพงษ์ จนท.ฝ่ายเทคนิค บริษัท GIS จำกัด ได้ให้ความรู้ในการใช้เครื่อง GPS GARMINT ETREX 20 แก่จนท.ป่าชุมชน
📌ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้