เอกสารดาวน์โหลด


เอกสารเผยแพร่ของสำนักจัดการป่าชุมชน

 1. 60 พรรณไม้มีคุณค่าจากป่าชุมชน เล่ม 1

 2. 60 พรรณไม้มีคุณค่าจากป่าชุมชน เล่ม 2

 3. 60 ภูมิปัญญา เรื่อง สมุนไพรจากป่าชุมชน 

 4. 60 ป่าชุมชน หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน

 5. 60 ป่าชุมชน.. ต้องห้ามพลาด

 6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 60 ป่าชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 7. แม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน

 8. หนังสือ พันธุ์ไม้มงคลพระราชทาน

 9. เมนูจากป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน เล่ม 1

 10. เมนูจากป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน เล่ม 2

 11. เมนูจากป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน เล่ม 3

 12. เมนูจากป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน เล่ม 4

 13. 60 เมนูสูตรเด็ด เพื่อสุขภาพจากป่าชุมชน เล่ม 5

 14. เมนูสูตรเด็ด เพื่อสุขภาพจากป่าชุมชน เล่ม 6

 15. หนังสือการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน ขมิ้น

 16. หนังสือการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน ไพล

 17. หนังสือสร้างปอดใหม่ หัวใจสีเขียว

 

เอกสารเผยแพร่ข่าวสารและชุดความรู้ของกรมป่าไม้ ดาวน์โหลด 

เอกสารดาวน์โหลด (เอกสารประกอบการประชุมหารือรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561)

 • หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สนช) ดาวน์โหลด

 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ….
  ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  ดาวน์โหลด

 • ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …
  ดาวน์โหลด

 

เอกสารดาวน์โหลด

 • คู่มือการใช้งานระบบจัดตั้งป่าชุมชน (ออนไลน์)

  ดาวน์โหลด

 • สรุปป่าชุมชนตัวอย่างในประเทศไทย ปี 2551-2558 

  ดาวน์โหลด

 • ปาชุมชนต้นแบบในประเทศไทย (รวมหมู่บ้าน) 

  ดาวน์โหลด

 • หนังสือขอส่งปฏิทินกิจกรรมการขอรัิบเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

 • ระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยว 2557

  ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินกิจกรรมการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ดาวน์โหลด
 • รายการสมุนไพร 247 ชนิดดาวน์โหลด
 • Strengthening Forest Tenure Systems and Governanceดาวน์โหลด
 • สรุปผลการดำเนินงานการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชนดาวน์โหลด
 • คู่มือการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินป่าชุมชนตามโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี พ.ศ.2558ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มต่าง ๆ

 • แบบลงทะเบียนใบสมัครโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2558   ดาวน์โหลด
 • แบบประเมินป่าชุมชนประเภทรางวัลเยาวชนคนรักษ์ป่า ดาวน์โหลด
 • แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด
 • แบบรายงานป่าชุมชนตัวแทนระดับสานักจัดการทรัพยารป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด
 • แบบรายงานผลการคัดเลือกป่าชุมชนตัวแทนระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด
 • แบบคำขอใช้บริการเครื่อง Plotter ดาวน์โหลด

เอกสารอื่นๆ

หนังสือเวียน