ส่วนการเจ้าหน้าที่
คู่มือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
  • หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.3/ว 4960 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง คู่มือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ) ของกรมป่าไม้
  •  คู่มือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ) ของกรมป่าไม้